Комуникация и медии

Евролийз Ауто ще получи финансиране до 200 млн. евро срещу бъдещо лизинговане на автомобили

За първи път в Югоизточна Европа Deutsche Bank извърши секюритизация на лизингов портфейл. Специализираната сделка е на стойност до 200 милиона евро, които ще бъдат обезпечени с бъдещите лизинговани леки и лекотоварни автомобили от Евролийз Ауто. Компанията е част от икономическата група на Еврохолд България и е най-динамично развиващата се лизингова компания на българския пазар. Водещ мениджър по транзакцията е Deutsche Bank AG Лондон, а ко-мениджър - Еврофинанс АД, инвестиционният посредник в групата на Еврохолд България.

„Секюритизиране на подобен тип активи като автомобили се извършва за първи път от банкова институция, както в България така и в региона. Deutsche Bank е лидер в областта на секюритизирането на активи в новоразвиващите се пазари, каквато е нашата страна. Имайки предвид ситуацията на финансовите пазари, реализирането на подобни продукти е много ефективно за нашите клиенти. Секюритизирането на лизинговите вземания на Евролийз Aуто ще позволи на дружеството да повиши своята конкурентоспособност и да се утвърди дългосрочно като един от ключовите играчи на българския и регионалния лизингов пазар”, каза Борислав Иванов, директор на Deutsche Bank за България.

Сделката представлява секюритизиране на лизингови вземания на новоучреденото за целта дружество – Евролиийз Ауто Финанс ЕООД.  Лизинговите договори се сключват и обслужват от Евролийз Ауто АД. Финансирането се извършва чрез старши облигации (Senior Asset-Backed Notes) с рейтинг BBB+, както и мезанинов заем с рейтинг BB+ от Standard and Poor’s Corporation.

„Формираният лизингов портфейл на Евролийз Ауто към момента е изцяло финансиран от ресурс, привлечен от България – банкови кредити и корпоративни облигации. Международната финансова криза през последните месеци обаче затрудни и оскъпи вземането на ресурс от местния капиталов пазар и ние се обърнахме към лидера в подобни транзакции Deutsche Bank, за да привлечем финансови средства от международните капиталови пазари. Този вид финансова операция ще спомогне за намаляването на лихвените ни плащания и съществено ще увеличи лихвения марж на компанията. Евролийз Ауто е свързващият елемент между продажбите на автомобили и застрахователния бизнес и секюритизацията, е част от дългосрочната стратегия на Еврохолд за постигане на синергия между компаниите в холдинговата структура”, каза Асен Асенов, изпълнителен директор на Евролийз Ауто.

Към момента Евролийз Ауто усвоява около 5-7 милиона евро месечно по лизинговите договори, които управлява. Финансовият ресурс, осигурен от Deutsche Bank, ще позволи на компанията да достигне месечни обеми от 10 милиона евро новогенериран бизнес и ще осигури възможност за дългосрочен растеж на лизинговия й портфейл. Привличането на новия кредитен ресурс с помощта на Deutsche Bank е важна стъпка към постигане на средносрочната цел на Евролийз Ауто – достигане на лизингов портфейл в размер на 1 милиард лева. В дългосрочен план това ще даде възможност на компанията да се утвърди като един от пазарните лидери в лизинговането на леки и лекотоварни автомобили. Реализирането на първата подобна транзакция в България и придобият опит ще позволят на Евролийз Ауто, използвайки подобна структура, да осигури дългосрочен ресурс и на другите пазари, където компанията вече работи като Румъния и Македония, както и за нови за дружеството регионални лизингови пазари като Сърбия и Русия.
Секюритизацията на лизинговия портфейл на Евролийз Ауто е втората сделка в областта на секюритизирането, реализирана от Deutsche Bank в България. През май 2006 г. банката успешно секюритизира част от евровия кредитен портфейл на ПроКредит Банк.

###
 
Deutsche Bank е един от глобалните лидери в инвестиционното банкиране, с водещи пазарни позиции в сферата на финансовите услуги в Германия и Европа и продължава да затвърждава лидерството си в Северна Америка, Азия и на ключови развиващи се пазари. Deutsche Bank има над 76 000 служители в 75 държави в света, където предлага финансови услуги с най-високи стандарти. В България Deutsche Bank е лидер в предоставянето на клирингови услуги с 60% пазарен дял. Банката продължава да финансира българските банкови институции чрез реализиране на модерни финансови инструменти. Deutsche Bank е с дългогодишна и успешна практика в реализирането на публично-частни партньорства в различни сектори на икономиката. В България банката работи заедно с Главболгарстрой по финансовото структуриране на бъдещия проект за изграждане на автомагистрала Рила.

Евролийз Ауто е създадена през 2004 година и е част от икономическата група на Еврохолд България. Само за 4 години от основаването си, лизинговото дружество Евролийз Ауто се превърна в най-голямата небанкова лизингова компания в сегмента „лизинг на транспортни средства” в България. Към края на месец юли 2008 година лизинговият портфейл е 70 милиона евро, компанията има 3 300 клиенти, 4 300 активни лизингови договори и 5 200  лизинговани автомобили. Пазарният дял на Евролийз Ауто от новогенерирания лизингов бизнес за транспортни средства е над 5% за първата половина на 2008 година по данни на Българската асоциация за лизинг. Компанията има 21 клона и над 50 служители. През 2007 година Евролийз Ауто стартира лизингова дейност в Румъния, а през тази година и в Македония.