Комуникация и медии

Евролийз Ауто издаде пета емисия облигации на стойност 10 млн. евро

Публикация от: 05.10.2007
Съветът на директорите на Евролийз Ауто АД обяви издаването на пета по ред емисия корпоративни, обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, обезпечени, регистрирани при Централен депозитар АД облигации.

Размерът на сключения облигационен заем е 10 млн. евро, разпределен в 10 000 облигации с номинална стойност 1 000 евро. Дата на издаване на емисията е 27 септември 2007 г., а срокът е 60 месеца.

Датите на падеж на главница са 27.03.2009 г., 27.09.2009 г., 27.03.2010 г., 27.09.2010 г., 27.03.2011 г., 27.09.2011 г., 27.03.2012 г. и 27.09.2012 г.

Купонът е плаващ с шестмесечни плащания при лихва в размер на 6-месечния EURIBOR + надбавка от 2,625% годишно.

Мениджър на емисията е Пощенска Банка АД. Всички плащания на главницата и лихвите се обслужват от Централен депозитар АД.

Евролийз ауто поема задължението облигациите да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа ("БФБ - София" АД) в срок не по-дълъг от шест месеца от издаването им, като за тях ще се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации.

От началото на годината Евролийз Ауто, част от Еврохолд България АД,  е емитирало облигационни емисии на обща стойност 28 млн. евро.