Комуникация и медии

Евролийз Ауто издаде четвърта облигационна емисия

Публикация от: 01.10.2007

Съветът на директорите на Евролийз Ауто АД обяви издаването на четвъртата по ред емисия корпоративни облигации на дружеството в размер на 5 000 000 евро. Облигационният заем e със срок от 60 месеца и плаващ купон в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка от 2.95% годишно, но не по-малко от 6%. Водещ мниджър на емисията е Обединена Българска Банка АД. Всички плащания на главницата и лихвите се обслужват от Централен Депозитар АД.

Евролийз Ауто АД поема задължението облигациите да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа (“БФБ - София” АД) в срок не по-дълъг от шест месеца от издаването им, като за тях ще се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публичната емисия облигации. 

От началото на годината Евролийз Ауто е eмитирало облигационни емисии на обща стойност 18 млн. евро. 

На 05.09.2007 г. Евролийз Ауто АД  проведе извънредно общо събрание на акционерите, на което бе прието решение за увеличаване капитала на дружеството от 4 867 200 лева на 9 000 000 лева посредством издаването на 4 132 800  нови, неделими, поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас с номинална и емисионна стойност от по 1 лев. Към 28.09.2007 година са внесени 25% или 1 033 200 лв.