Комуникация и медии

Евролийз Ауто АД увеличи капитала си, Етропал АД издаде нова облигационна емисия

Публикация от: 13.08.2007

Софийски Градски Съд вписа взетото на 18/07/2007 г на Общо събрание на акционерите на Евролийз Ауто АД решение за увеличение на капитала на дружеството от 4 500 000 лева на 4 867 200 лв. Увеличението за сметка на неразпределената за 2006 г. печалба е чрез издаване на 367 000 броя нови поименни, налични непривилигировани акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка.

На 08.08.2007 г. Етропал АД издаде нова емисия облигации при условията на частно предлагане в размер на 2 000 000 евро за срок от 60 месеца и при плаваща лихва 3-месечен EURIBOR+3.25%. Водещ мениджър на емисията е Пиреос Банк АД, а ко-мениджър – Евро Финанс АД.

Средствата ще бъдат използвани за изпълнението на инвестиционната програма на дружеството, както и за оборотен капитал.

За първото шестмесечие на 2007 г. Етропал АД реализира 436 хил. лв. печалба, а през м. юли дружеството погаси облигационна емисия в размер на 750 000 евро.