Комуникация и медии

Евролийз Ауто погаси емисия облигации

На 7 юли 2011 година Евролийз Ауто извърши последно лихвено и  главнично плащане в размер на 387 188 евро  по облигационна емисия с ISIN:  BG2100025068 и номинална стойност на облигационния заем 3 милиона евро.

Към настоящия момент размерът на непогасения дълг по емисиите облигации на компанията  е в размер на 12.875 милиона евро при първоначално емитирани 28 милиона евро.