Комуникация и медии

Евролийз Груп увеличи капитала на Евролийз Ауто България

Търговски регистър вписа увеличението на капитала на Евролийз Ауто ЕАД. Решението е взето на заседание на представляващите едноличния собственик на капитала на лизинговата компания БГ Аутолийз Груп Б.В. (с търговско наименование Евролийз Груп). Дружеството увеличи капитала си от 15.5 милиона  лева на 20 милиона  лева чрез превръщане на неразпределената печалба за 2008 г. и 2009 г. и част от неразпределената печалба за 2010 г. в капитал по реда на чл. 197 от ТЗ. Издадени са 4.5 милиона нови, неделими, поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от по 1 лев. Емисионната стойност на всяка новоемитирана акция е в размер на 1 лев. Вноската на увеличението е за сметка на собствените средства на дружеството, отнесени по сметка „Неразпределени печалби”. Останалата част от неразпределената печалба, реализирана през 2010 година, е отнесена във фонд „Резервен”.

Евролийз Груп обединява лизинговия бизнес в структурата на Еврохолд България и извършва дейност на пазарите в България, Румъния и Македония.