Комуникация и медии

Извънредно Общо събрание на акционерите на „Еврохолд България”АД

На 27 октомври 2008 година Управителният съвет на „Еврохолд България“ АД свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Основна точка в дневния ред е овластяването от Общото събрание на акционерите на Управителния съвет на дружеството да сключи договор за поръчителство, по силата на който „Еврохолд България”АД да стане гарант на своето дъщерно дружество „Евролийз Ауто”АД относно спазване и изпълнение на задълженията по договорите му, свързани с осигуреното международно финансиране на лизинговото дружество от страна на Deutsche Bank.

Във връзка с провеждането на извънредното заседание на ОСА, Управителният съвет на „Еврохолд България”АД е приел мотивиран доклад и допълнение към него относно целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал.1, т.2 от ЗППЦК. Докладът и допълнението към него представляват част от материалите за заседанието, които са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството.