Комуникация и медии

На 01.09.2008 година бе проведено извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Евроинс Осигуруванье” АД – Скопие

На 01.09.2008 година в град Скопие бе проведено извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Евроинс Осигуруванье” АД  – Скопие.

За нов член на Съвета на директорите на „Евроинс Осигуруванье” АД  – Скопие бе предложен Янко Николов, досегашен Изпълнителен директор на „КД Инвестмънт” ЕАД и търговско аташе на Република България в Република Македония  в периода 2001 – 2006 година. През периода 1997-2000 година Янко Николов е  бил член на Комисията за Финансов Надзор.

Акционерите гласуваха за увеличение на капитала на компанията  в размер до 3 милиона евро. Увеличението на капитала ще се извърши чрез частно предлагане на новоемитирани 2786 обикновени акции с номинална стойност 511 евро всяка. Общата стойност на новата емисия, която изцяло ще бъде записана от Евроинс Иншуранс Груп (EIG), е в размер  1,42 милиона евро. Решението е взето съобразно приетите нови капиталови изисквания в страната, според които минималният капитал на застрахователните дружества от началото на 2009 година се определя на  3 милиона евро. След увеличението на капитала делът на EIG  в „Евроинс Осигуруванье” АД  – Скопие ще достигне 91.40 % спрямо първоначално закупените 83.25 %.

Общото събрание избра КПМГ, Македония за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2008 година.