Комуникация и медии

Комисията за финансов надзор вписа “Еврохолд България” АД като публично дружество в регистъра на КФН

Публикация от: 26.01.2007

На 25 януари 2007 г Комисията за финансов надзор вписа “Еврохолд България” АД като публично дружество в регистъра на КФН. Вписа и емисия акции на дружеството в размер на 50 002 586 лв., разпределени в 50 002 586 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка. Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството, в резултат на преобразуването на „Еврохолд” АД и „Старком холдинг” АД чрез сливане в новоучредено публично дружество „Еврохолд България” АД.