Комуникация и медии

„Застрахователно дружество ЕВРОИНС”АД отбелязва положителен резултат от инвестиции за първото полугодие на 2009 година

36.9 милиона лева е премийният приход на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД за първото полугодие на 2009 година. Реализираният спад от 2.8% спрямо постигнатите 37.9 милиона лева за първо полугодие на 2008 година е незначителен като се вземат предвид обявеното вече от мениджмънта решение за целенасочено намаляване на експозицията на компанията по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и влиянието, което оказва финансовата и икономическа криза, отразило се в спад в застраховките „Каско на МПС” и карго застраховките съответно с 7.9% и 9.1%.

Резултатите по останалите застрахователни линии са много добри, те отбелязват значителен ръст спрямо предходния период като той е най-съществен при селскостопанските застраховки – 58.3%, следван от застраховките на имущество – 13.9%.

Запазва се тенденцията за намаляване на административните и аквизиционни разходи, съответно с 9% и 18.4% в сравнение със същия период на миналата година, икономията от които превишава 2.4 милиона лева. Реализираният нетен финансов резултат е загуба в размер на 876 хиляди лева спрямо печалба от 340 хиляди лева за полугодието на 2008година. 

За първи път след започналата в края на 2007 година финансова криза дружеството реализира положителен резултат от инвестиции  в размер на 441 хиляди лева за полугодието, или 751 хиляди лева само за второ тримесечие.

Макар и със забавяне, дружеството очаква да отбележи незначителен ръст на премийния приход до края на настоящата година в сравнение с миналата година, което се подкрепя от реализирания до момента ръст в цената на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” от 30% за м. юни спрямо 2008 година, както и от очакваните приходи, свързани с новите придобивания на мажоритарния собственик на дружеството.

От началото на м. август компаниите от групата на наскоро придобития от Еврохолд автодилър Авто Юнион започват активна работа със застрахователя, както по отношение на новите продажби на автомобили, така и по обслужване на текущите лизингови договори. До края на 2009 година Евроинс очаква да сключи нови 2 500 броя автомобилни полици, генерирани от новите автомобилни брандове.  Допълнителният премиен приход за компанията ще възлезе на 3. 5 милиона лева, което изцяло ще компенсира регистрирания спад в издадените каско полици за първо полугодие.