Комуникация и медии

„Застрахователно дружество ЕВРОИНС”АД отбелязва печалба за трето тримесечие на 2009 година

53 милиона лева е премийният приход на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС”АД за първите девет месеца на 2009 година. Реализиран е спад от 7.9% спрямо постигнатите 57.5 милиона лева за деветмесечието на 2008 година.

Основната причина за спада в премийния приход е чувствителното намаление от 82% на обема на финансовите застраховки спрямо предходния отчетен период, в следствие решението на компанията за ограничаване на експозицията по този вид бизнес с оглед усложнената пазарна ситуация. Намаление регистрират и застраховките Каско на МПС и карго. Останалите застрахователни линии отбелязват значителни ръстове спрямо предходния период, като най-съществен е той при селскостопанските застраховки – 39.3%, следван от застраховките на плавателни съдове – 35.7%. Леко нарастване отбелязват и имуществените застраховки.

Запазва се тенденцията за намаляване на оперативните разходи, икономията от които е 3.4 милиона лева, което води до подобряване на комбинираната квота с 8 пункта до 40.5%. Само за трето тримесечие компанията отбелязва печалба в размер на 353 хиляди лева. Като следствие, загубата на компанията към 30.09.2009 г. намалява над четири пъти като достига 523 хиляди лева спрямо 2.3 милиона лева за деветмесечието на 2008 г.

За второ поредно тримесечие се запазва и тенденцията за подобряване на резултата от инвестиции като дружеството реализира положителен резултат в размер на 1.5 милиона лева спрямо загуба от 1.8 милиона лева за съпоставимия период на предходната година.

За първи път през настоящия отчетен период компанията отбелязва премиен приход по активно презастраховане в размер на 1.1 милиона лева, в следствие на поемането на част от презастрахователните обеми на останалите застрахователни компании от групата на Евроинс Иншурънс Груп.

За деветмесечието Евроинс отбелязва 173 хиляди лева премиен приход от продажба на застрахователни продукти в Испания, като само от началото на месец октомври премийният приход е в размер на 145 хиляди лева. Средната цена към момента на полиците по „Гражданска отговорност” в Испания е в размер на 524 лева, като 86% от застрахования портфейл на дружеството се състои от мотопеди и леки автомобили. За сравнение, средната цена на полиците по „Гражданска отговорност” в България от началото на годината е в размер на 172 лева.