Комуникация и медии

КФН одобри търговите предложения на ЕЕЕC за ЕРМ Запад и Електрохолд Продажби

София, 18 май 2022 - Комисията за финансов надзор (КФН) одобри коригираните търгови предложения на енергийния холдинг на Еврохолд България АД - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), за остатъчните акции в Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД, с предходно наименование ЧЕЗ Разпределение АД) и Електрохолд Продажби АД (преди ЧЕЗ Електро АД). Предложенията се отнасят за акциите на двете дружества, които EEEC все още не притежава - съответно 1.07% и 3.08% от капитала.

Търговите предложения са в съответствие с чл. 149a, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). 

EEEC предлага 302.56 лв. за една акция на ЕРМ Запад или общо близо 6.2 млн. лв. и 28 433.51 лв. за акция на Електрохолд Продажби или общо малко над 4.3 млн. лв. Офертата на холдинга за остатъчните акции на двете дружества е приблизително 10.5 млн. лв. (5.4 млн. евро).

В изпълнение на разпоредбите на ЗППКЦ, процедурата по търговите предложения следва да приключи до края на юни 2022.