Комуникация и медии

КФН потвърди проспекта на Еврохолд за листване на Варшавската фондова борса

На 27 октомври 2011 година Комисията за финансов надзор  потвърди проспекта на Еврохолд България АД за допускане до търговия на регулиран пазар в Република Полша на акциите от регистрирания капитал на дружеството, в размер на 108 643 712 лева, разпределени в 108 643 712 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Еврохолд България АД ще заяви акциите си за допускане до търговия на Основния пазар на Варшавската фондова борса (The Main List). Дружеството очаква акциите му да бъдат регистрирани за търговия в Република Полша до края на месец ноември.