Комуникация и медии

Евроинс отчита 47% ръст на премийния си приход за първо тримесечие на 2008 г.

Съгласно финансовия си отчет за първо тримесечие на 2008 г. „ЗД Евроинс” АД реализира премиен приход в размер на 18.7 милиона лева. Компанията отбелязва ръст по този показател от 47% спрямо същия период на 2007 г. Нарастването е два пъти по-голямо в сравнение с отбелязаните 23% ръст на премийния приход за първо тримесечие на 2007 г. спрямо същия период на 2006 г., като това е най-високият достигнат ръст за първо тримесечие през последните пет години.
Реализираният технически резултат от застрахователни операции е в размер на 1.3 милиона лева и е над 3 пъти по-висок спрямо първо тримесечие на 2007 г. Същевременно постигнатият финансов резултат за периода е печалба в размер на 115 хиляди лева като основната причина за намалението спрямо реализираните 752 хиляди лева за първо тримесечие на 2007 г. е негативният резултат от инвестиции на дружеството в акции на БФБ. Към края на м. март общите инвестиции на компанията в акции, държани за търгуване на БФБ, са в размер на 5.9 милиона лева, с преобладаващо тегло на акции във взаимни фондове и АДСИЦ.
Най-голям процент на нарастване в портфейла на „ЗД Евроинс” АД за първо тримесечие на 2008 г. имат приходите по застраховка „Гражданска отговорност” – 60% или 7.4 милиона лева спрямо 4.6 милиона лева за същия период на миналата година, следвани от застраховка „Каско” с 46% ръст (8.3 милиона лева спрямо 5.7 милиона лева) и застраховки „Имущество” с нарастване от 26% (1 милион лева спрямо 0.8 милиона лева).
Брутната сума на изплатените обезщетения за изтеклото тримесечие е в размер на 5.7 милиона лева спрямо 4.3 милиона лева за същия период на миналата година като отбелязаният ръст е малко над 30%.