Комуникация и медии

Уведомление относно лихвено плащане по eмисия корпоративни облигации на Еврохолд България АД, ISIN BG2100030076

Във връзка с настъпване на първо лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с емитент Еврохолд България АД, борсов код BEUBG, ISIN BG2100030076, ви уведомяваме за следното:

• Дата на лихвеното плащане съгласно условията на емисията:   25.04.2008 г. (петък)

• Брой издадени облигации - 10 000 броя

• Номинална стойност на една облигация – 1 000 евро

• Агент по плащането – Централен Депозитар АД

• Дата за издаване на книга на облигационерите, към която вписаните лица имат право на лихвено плащане – 22.04.2008 г.

• Дата на плащане на дължимите суми от страна на Централен Депозитар АД в полза на инвестиционните посредници – 25.04.2008г.