Комуникация и медии

Кирил Бошов пред Profit.bg: Проектът за излизане на Еврохолд България на международните капиталови пазари е осъществим

Публикация от: 14.03.2007

Какъв е пазарният дял на Евроинс към края на 2006 г. и кои застрахователни услуги генерират най-голям дял от приходите?

Евроинс вече обяви предварителните си неодитирани резултати за 2006 г., съгласно които компанията е реализирала 52.5 млн. лв. премиен приход. Около 70% от премийния приход се генерира от застраховките, свързани с автомобили, а именно каско и гражданска отговорност. В общи линии портфейлът на Евроинс не се различава от този на общото застраховане в България, чийто основен дял за добро или лошо се доминира от автомобилни застраховки. Относно пазарният дял, ние все още не сме видели обявените предварителни резултати на основните ни конкурентни на българския пазар за 2006 г., докато Евроинс вече обяви прогнозните си резултати за първото тримесечие на 2007 г. За момента само две-три компании са обявили предварителните си резултати, като нашите очаквания са, че към края на 2006 г. Евроинс притежава между 5-5.5%. Нашето мнение е, че през 2006 г. общозастрахователният пазар е нараснал с не повече от 15-17%, докато резултатите на Евроинс - с 30%

С влизането ни в ЕС усеща ли се засилената конкуренция от международните застрахователни компании?

Не бих казал, че към момента  се усеща засилена конкуренция от международни застрахователни компании в България. На този етап те са в процес на установяване на своите операции в страната и набиране на екипи. Предполагам, че истинската им дейност ще започне през втората половина на 2007 г., когато наистина трябва да се усети тяхната конкуренция и то най-вече на тези, които са изявили намерения да работят по процедурата за директивата за свободно предоставяне на финансови услуги. Въпреки това, мнението ми е, че и до момента българският пазар е бил достатъчно отворен за чужда конкуренция, което личи по имената, които оперират тук от последните десет години. И не смятам, че през 2007 г. ще се случи нещо, което изключително ще промени дяловете на отделните играчи, тъй като навлизащите нови компании ще трябва да се сблъскат с всичките тези проблеми, които ние всекидневно решаваме – намиране на подходящ софтуер, персонал и т.н. особености на българския застрахователен пазар, особено по отношение на цените на някои продукти, на фона на същите на европейските пазари.

Имате ли намерения да излизате на съседните пазари?

Ние вече декларирахме намерение да излезем не само на съседните, но и на европейските пазари. Това възнамеряваме да го направим по два начина. На първо място чрез разширяване на териториалния обхват на дейността на компанията. На 13 март 2007 г. получихме уведомление от КФН за вече извършената нотификация от нашия надзор до регулаторните органи на осем европейски страни, с което първата част от пътя, който ние имахме намерение да извървим, за да можем да предлагаме продукти на Евроинс на европейските застрахователни пазари може да се каже, че е извървян. В момента сме в процес на разработване на действията, свързани с ефективното започване на оперативната дейност, които са най-вече в частта сключване на подходящ презастрахователен договор, сключване на подходящи договори със съответни посредници в тези държави и определяне на стратегията с кои продукти и с какви цени да се започне действителната продажба.

Вторият начин, по които искаме да излезем на европейските пазари е чрез придобиване на застрахователна компания, като от около шест месеца внимателно следим пазарите на съседните страни, както на страните членки – Румъния, така и на страни, които не са членки – Македония и Сърбия. Разполагаме с необходимия ресурс вече след извършеното успешно пласиране на акциите на Еврохолд България и предстоящото увеличение на капитала на дружеството и ако ни се отдаде добра възможност и подходяща компания, съответстваща на нашите амбиции и разбирания, за това как трябва да изглежда една застрахователна компания на съседен пазар ние няма да се поколебаем да придобием мажоритарен дял в такава.

Как управлявате свободния си финансов ресурс и в какво го инвестирате?

В крайна сметка първо има регулативни ограничения, уреждащи както инвестициите на застрахователните резерви, така и на свободните средства. Първото, което трябва да кажа, е, че те се инвестират в указаните от тези ограничения инвестиционни инструменти. В общи линии основните ни инвестиции са съсредоточени в банкови депозити, ДЦК, акции на Българска фондова борса, корпоративни облигации, real estate и колективни инвестиционни схеми. Инвестициите се правят директно от Евроинс, така и чрез Asset мениджъри, като Asset мениджърите на компаниите са сред най-големите, опериращи на българския финансов пазар.

Планирате ли изплащането на дивидент за 2006 г.?

Още при листването на компанията на Българска фондова борса (бел. авт. 30 януари 2006 г.) обявихме, че възнамеряваме да спазваме стабилна политика на изплащане на дивиденти, като през 2006 г. за финансовата 2005 г. изплатихме 20% дивидент. Разбира се това е въпрос от компетенцията на общото събрание, но несъмнено Управителния съвет ще предложи на общото събрание да гласува дивидент, съответстващ на постигнатия финансов резултат на компанията през годината. Към момента очакваме окончателните одитирани резултати. След извършеното увеличение на капитала през миналата година компанията разполага със собствен капитал, надхвърлящ в пъти регулативните изисквания, което също е гаранция за възможностите на компанията за разпределяне на дивидент.

Какви нови услуги възнамерявате да предложите да пазара?

Знаете, че Еврохолд България през изминалата година придоби редица компании в автомобилния сектор, като в момента различни дъщерни компании на холдинга притежават правата за търговия на общо шест марки. Т.е. първият сегмент, в който ще работим през 2007 г. е предлагането на лизингово-застрахователни продукти, съвместно с дилършип компаниите, които притежаваме. Още в края на миналата година предложихме на софийския автомобилен пазар два нови продукта, каквито са удължена гаранция на автомобил, например заводската гаранция на Рено е 2 г., но чрез застраховка от Евроинс тя се удължава на 3 г., докато заводската гаранция на Нисан е 3 г., а след застраховката от Евроинс се удължава на 5 г.

Другата услуга, която предложихме е заместващ автомобил, т.е. при наличие на техническа повреда или произшествие от ПТП, ако автомобилът не може да бъде ремонтиран във фирмения сервиз за три работни дни, чрез застраховка от Евроинс автодилърът се задължава да предостави за срока на отстраняване на повредата заместващ автомобил от същия клас. Имаме доста идеи какво още да предложим на нашите клиенти, като част от новите продукти ще са свързани с имущественото застраховане.

Какви са впечатленията Ви от провелата се през изминалата седмица конференция в Лондон?

Мисля, че конференцията бе изключително успешна. Тук е и мястото да благодаря на организаторите на този форум – Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. На много високо ниво бяха представени инвеститорите, като имаше представители на над 10 инвестиционни банки. Презентациите на българските компании също бяха изключително професионално подготвени. Но това, което отличава представянето на Еврохолд бе, че ние имахме много фокусирана презентация, с която изразихме конкретните си намерения за Лондон, а именно да представим нашите намерения за привличане на капиталов ресурс от международните финансовите пазари в размер на около 100 млн. евро през следващите 12-18 месеца. Те са разделени в три сегмента – облигационна емисия на лизинговата компания до 50 млн. евро, облигационна емисия на холдинга до 25 млн. евро, както и привличането на капиталови инвеститори в увеличението на капитала на Еврохолд България, било то на този или на по-късен етап. Имахме разговори с Morgan Stanley, Firebird Management LLC, West LB, Credit Suisse, National Bank of Greece и мисля, че след тези разговори проектът за излизане на Еврохолд България и дъщерните му компании на международните капиталови пазари е по-близък и осъществим. Презентацията на Еврохолд вече е на разположение и на корпоративния сайт на дружеството.

Наскоро Еврохолд България обяви намерението си да увеличи капитала. За какво ще бъдат използвани набраните средства?

Да, преди две седмици обявихме намеренията си за увеличение на капитала на Еврохолд България, като към днешна дата това не са намерения, а са решения на Управителния съвет с ясни параметри, намиращи се на нашия сайт. Инвестиционната програма се състои от три основни направления – увеличения на капитала на няколко дъщерни компании –Евро Финанс АД, Евролийз Ауто и ЗОК „Св. Николай Чудотворец, инвестиции в нови шоуруми и не на последно място ресурс за придобиване на нови компании.

Какви са целите на Еврохолд България и Евроинс за следващите година – две, като публични компании?

В крайна сметка ние не можем да имаме други цели освен това двете компании да увеличават приходите, печалбите си и да станат още по-значим играч, както на различните сегменти, на които работят, така и като регионален финансов холдинг.

Калин Костов