Комуникация и медии

К. Бошов: Работим по продажбата на няколко дъщерни компании (09.07.2010, Профит БГ)

Във връзка с активните разпродажби на акции на Еврохолд България през последните дни потърсихме за кратък коментар Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на компанията.

През последните седмици се наблюдават разпродажби на акции на Еврохолд България, като в резултат цената падна под 75 стотинки. Имате ли информация кои са продавачите и какви са техните мотиви?
Не. Никога не сме се интересували от подобни въпроси. Право на акционерите e да решават кога да продават своите акции.

Възнамерявате ли по някакъв начин да подкрепите цената на акциите, било чрез обратно изкупуване или покупки от страна на мениджмънта и едри акционери?
На настоящия етап не съществува решение на Еврохолд за обратно изкупуване на акциите. Това от своя страна не изключва подобна стъпка в близко бъдеще. Цените на акциите в момента са на най-ниското си ниво и предполагам, че ще предизвикат интерес за покупки и от страна на големите акционери.

Холдингът е изправен пред редица плащания по банкови и облигационни заеми. Има ли вероятност Еврохолд да изпита затруднения при покриване на задълженията си?
Холдингът обслужва една единствена облигационна емисия в размер на 10 млн. евро, от която 6.6 млн евро вече бяха изплатени съгласно погасителният план и последната вноска ще бъде направена през месец октомври. Другото задължение на Еврохолд е мезанинов дълг, дължим в края на 2015 г. Останалите облигационни емисии са на ниво лизингов бизнес и те се обслужват безпроблемно и съобразно сроковете в действащите одобрени проспекти, пред вид факта, че срещу тях стои стабилен паричен поток от вземания по лизингови договори. Няма нито една облигационна емисия или кредит, нито на Еврохолд, нито на дъщерна компания, по която дължимо лихвено или главнично плащане да не е извършено на съответния договорен падеж.


Еврохолд България бе обявил, че ще се освободи от дружествата си от производствения сектор (Етропал, Формопласт, Пластхим-Т). Има ли някакво развитие в тази насока?
Да. В напреднала фаза сме с няколко проекта по продажби на няколко дъщерни компании извън стратегическите за Холдинга направления. Сред целите на групата е до края на настоящата година да бъдат продадени всички компании извън трите основни подхолдинга - Евроинс Иншурънс Груп, Авто Юнион Груп, Евролийз Груп и ЕвроФинанс.

Напоследък също има бягство от акциите на Евроинс (дъщерно на холдинга). Доколко това се дължи на застраховани в компанията облигации на компании с финансови затруднения?
Мога само да кажа, че на настоящия етап като цяло облигационните емисии се представят по-добре от банковите кредити и експозицията на компанията ни в тези инструменти е защитена. Дори считам, че експозицията на Евроинс в гражданската отговорност на МПС, въпреки целенасочено намаления ни пазарен дял, е далеч по - рискова, но това са даденостите на пазара. И още един пример: Към момента реструктурираните или изпаднали в просрочие публични облигационни емисии са в размер на около 6% от общо емитираните на БФБ. Според официалната статистиката реструктурираните или необслужвани банкови кредити надвишават 16%, но тази цифра се приема за нормална, тъй като не се виждат имената на компаниите. Фактът, че облигационните емисии са публични ги прави значително по - "интересни" за медиите и инвестиционната общност. Но и това е част от функциите на „Фондовата борса", доколкото съществува фондов пазар в момента в България.

Как очаквате да приключи за Еврохолд България 2010 година?
Добре.