Комуникация и медии

Мая Иванова, ДВИ в Еврохолд България пред Design.Bg Times: Еврохолд България - Е-практики и развитие

Публикация от: 16.02.2007

Каква е ролята на Интернет в маркетинговата стратегия на холдинга?


Все още малка, но нарастваща с много бързи темпове. До сега основно  епизодични банер кампании съпътстваха офлайн рекламата ни. Започнахме  преформатиране на сайтовете си, като от имиджови, те стават преди всичко  информативни, като ги превръщаме в иструмент за работа с нашите клиенти и  партньори. Тепърва съвместно с консултантите на design.bg изграждаме  е-маркетингова концепция, която ще бъде важна част от цялостната ни  маркетингова стратегия.

Кои са основните причини за поставянето на акцент върху ролята на Интернет?

Със задълбочаването на тенденцията към изграждане на трайни връзки с  клиентите ролята на интернет като медия, осигуряваща интерактивност и  евтина обратна връзка, осезателно нарства. Наред с това тенденцията на  постепенно преминаване от сегментация към индивидуализация на пазарите с  цел отговаряне в максимална степен на специфичните нужди на клиентите е  още един аргумент в полза на използване възможностите на Интернет като  комуникационен канал. Друг безспорен плюс на Интернет като медия е  неговата фокусираност по отношение на аудиторията. От гледна точка на  потребителите процесът на намиране и селектиране на необходимата им информация за даден продукт или услуга в Интернет пространството е  значително сгъстен и скъсен. В тази връзка компаниите ни все повече се  ориентират към този вид комуникация. Това е начинът, по който изключително бързо и своевременно може да бъде предоставена информация за развитието на компанията, за нейните намерения, цели, продукти и  инициативи. Безспорно интернет подпомага и стремежите на компаниите за  публичност и
прозрачност.

От скоро „Еврохолд България” АД е листнато на БФБ. Как борсовото поведение  на компанията ще бъде обезпечено информационно и каква ще е ролята на  Интернет?

Като публична компания „Еврохолд България” АД в своята дейност се ръководи  от принципите за добро корпоративно управление, съгласно международно  признатите стандарти в тази област. Един от основните ангажименти е именно  принципът за публичност и прозрачност, с който се гарантират в максимална  степен правата на акционерите, както и на всички останали заинтересовани  лица. На интернет страницата на холдинга (www.EuroHold.bg) е публикувана  изчерпателна информация за развитието на холдинговата структура, която  информация непрекъснато се обновява и актуализира.

Интервюто взе Ники Илиева – Account Manager @ design.bg