Велислав Христов

Член на Управителния съвет

Велислав Христов притежава 16-годишен опит в областите на гражданското, търговското и финансовото право. В качеството си на адвокат е бил консултант по редица приватизационни сделки по сливания и придобивания на търговски дружества. В периода декември 1997 г. до февруари 2000 г. е бил член на Съвета на директорите на Евробанк АД, а от май 1998 до април 2003 г. е бил член на Надзорния съвет на Застрахователно дружество Евроинс АД.

Велислав Христов притежава образователно-квалификационна степен Магистър по Право от СУ Свети Климент Охридски. От 1993 г. досега е действащ адвокат към Софийска адвокатска колегия.