Комуникация и медии

Националната агенция за кредитен рейтинг присъди първоначален кредитен рейтинг на Еврохолд България

„Национална агенция за кредитен рейтинг” АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, присъди първоначален местен кредитен рейтинг на „Еврохолд България” АД. Дългосрочният кредитен рейтинг на дружеството е bgA2, а съответният краткосрочен рейтинг e bgP-2. Перспективата е стабилна.
Местните рейтинги на НАКР представят мнението на агенцията за сравнителната степен на кредитен риск на дружествата в границите на България. При анализа се оценява възможността и готовността на дадено предприятие да погасява финансовите си задължения напълно и навреме.

Рейтингът на „Еврохолд България” АД е от инвестиционен клас и показва мнение за качество над средното и малък кредитен риск.

„Еврохолд България” АД е холдингово дружество, образувано през декември 2006 г. при сливането на „Старком Холдинг” АД и „Еврохолд” АД. След сливането обединеният холдинг предприема експанзия в България и чужбина, при която се стреми да формира добре диверсифициран портфейл от сходни дейности във всяка от балканските страни. През 2007 г. са придобити шест нови дружества в България и Румъния, а през февруари 2008 г. и едно в Македония.

Кредитният рейтинг на „Еврохолд България” отразява диверсифицирания и силно интегриран бизнес микс на неговите дъщерни дружества, обособен в пет сегмента – застраховане, финанси, продажба на автомобили, производство и недвижими имоти. С най-голям принос е застрахователният подхолдинг EIG, който обединява мажоритарни участия в три общозастрахователни компании в България, Румъния и Македония и „ЗОК Св. Николай Чудотворец”. Положително за кредитоспособността на „Еврохолд България” допринасят и производственото и финансовото направление. Групата притежава недвижими имоти, чиято пазарна стойност не е отразена в нейния баланс и представлява скрит резерв, подкрепящ кредитоспособността. На този етап относително по-висок кредитен риск носят дружествата от автомобилното направление.

НАКР също така отчита взаимовръзката между отделните бизнеси на „Еврохолд България”. Въпреки че пазарният дял във всеки един от тях гравитира около 5-9% с тенденция за нарастване, холдингът се стреми да извлече максимален резултат по стойностната верига интегрирайки „продажби на автомобили – лизинг – застраховане”.

Друг фактор за рейтинга е големият опит на ръководния екип на холдинга в прилагането на избраната стратегия за растеж чрез придобивания. Този опит дава увереност, че рисковете при всяка инвестиция се отчитат внимателно и се съобразяват спрямо възможностите на холдинга. Силна страна на „Еврохолд България” е и прозрачното корпоративно управление, с което той се отличава.

Върху финансовия профил на холдинга потенциално негативно влияние оказва частичната зависимост на компанията от международните финансови пазари, чрез които набавя капитал за развитието на дейността на дъщерните си дружества. Значителна част от финансовия дълг на групата се формира от лизинговите му дружества, където е нормално използването на по-висок ливъридж. Холдингът има възможност да проявява достатъчна гъвкавост относно капиталовите си разходи и тяхното финансиране спрямо пазарните условия и фазите на бизнес цикъла.

Стабилната перспектива отразява мнението на НАКР, че в средносрочен аспект не виждаме причини за промяна на кредитния рейтинг.

Цялостният анализ на „Еврохолд България” АД, с акцент върху анализа на ликвидността, показва добра способност на дружеството да изплаща краткосрочните си задължения напълно и навреме.

„Национална агенция за кредитен рейтинг” АД е частна агенция със седалище в София. От началото на 2006 г. НАКР е асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, водещата агенция за кредитен рейтинг в света. Рейтингите, които НАКР присъжда, се изготвят според световно-признатите методологии и практики на Moody’s и се определят по сравнителна скала от bgАаа (най-висок рейтинг) до bgС (най-нисък). Повече информация за НАКР можете да намерите на адрес: http://www.ncrarating.com.