Комуникация и медии

Национална агенция за кредитен рейтинг понижи кредитния рейтинг на „Еврохолд България” АД

София, 16 юли 2009 г. – „Национална агенция за кредитен рейтинг” АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, понижи дългосрочния местен кредитен рейтинг на „Еврохолд България” АД на bgA3 от bgA2. Краткосрочният кредитен рейтинг e потвърден на bgP-2. Перспективата е стабилна.

Местните рейтинги на НАКР представят мнението на агенцията за сравнителната степен на кредитен риск на дружествата в границите на България. При анализа се оценява възможността и готовността на дадено предприятие да погасява финансовите си задължения напълно и навреме.

Промяната на рейтинга отразява възможното влошаване на финансовите показатели на някои от ключовите дъщерни дружества на Еврохолд България в средносрочен план и техния ефект върху генерираните от холдинга парични потоци.

Застрахователното поделение на холдинга Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) вече отчете по-слаби резултати през 2008 г., дължащи се предимно на оперативни предизвикателства като по-високи изисквания към резервите, загуби от обезценки и неблагоприятно развитие на щетите. Очакванията на ЕИГ са да завърши и 2009 г. с негативна печалба преди данъци, лихви и амортизации, ограничавайки по този начин ползата от доскоро най-съществения източник на парични средства  за Еврохолд България.

Продажбите на автомобилното звено на холдинга са силно засегнати от настоящата икономическа криза, което в допълнение с ефектите от провежданото придобиване на Авто Юнион, ще доведе до повишени нива на финансова задлъжнялост в сравнителен план. Въпреки че групата има готово решение за дългосрочно уреждане на най-належащите заеми, планираните нови придобивания в сегмента, за които е осигурено дългово финансиране, също влияят на рейтинга.

От друга страна, НАКР отчита големия потенциал за растеж в бизнес микса на Еврохолд България, базиран на регионалното му присъствие и интегрираната стойностна верига „продажби на автомобили – лизинг – застраховане” плюс оперативен лизинг и допълнителни услуги. Еврохолд България има възможност да излезе от икономическата криза с по-силна конкурентна позиция в някои от ключовите си сегменти – като регионална застрахователна група и най-голям и диверсифициран автомобилен дилър в България. Ръководният екип притежава огромен опит в прилагането на избраната стратегия за растеж чрез придобивания. Холдингът притежава и няколко неключови бизнеса, които се планира да бъдат продадени. Тези фактори подкрепят инвестиционното ниво на кредитния рейтинг на Еврохолд България, дори в случай че оперативните парични потоци на групата през следващите 6 -12 месеца бъдат по-слаби.