Комуникация и медии

КОРПОРАТИВНО СЪОБЩЕНИЕ

На заседание на Управителния съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, проведено на 26 януари 2016 г., за прокурист на дружеството е избран доц. д-р Христо Стоев от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Обстоятелството е вписано в Търговски регистър на 10 февруари 2016 г.