Комуникация и медии

КОРПОРАТИВНО СЪОБЩЕНИЕ

С оглед желанието на мениджмънта за разкриване на по-детайлна финансова информация пред инвестиционната общност, Еврохолд България АД извърши одиторски преглед на финансовите отчети на Групата към 30 юни 2016 г. Компанията представя междинния консолидиран отчет за първото полугодие на 2016 година и доклад на независимия одитор за извършения преглед. 

Компанията възнамерява да продължи с тази практика и в следващите отчетни периоди.