Комуникация и медии

Корпоративно съобщение

На свое заседание, проведено на 6 декември 2017 г., Управителният съвет на Варшавската фондова борса прие решение №142/2017, с което допуска до търговия на Основен пазар 52 012 288 акции от капитала на Еврохолд България АД, считано от 8 декември 2017 г. С приключване на тази процедура всичките 161 345 000 акции на дружеството са допуснати до търговия и на Варшавската фондова борса.

Компанията е в процедура по ново увеличение на капитала на Българска фондова борса - София, като след приключването й ще бъдат предприети действия за регистрация на новите акции от увеличението на Варшавската фондова борса.