Комуникация и медии

Уведомление за промяна в Управителния съвет на Еврохолд България АД

С вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, на 25.08.2022 г. г-н Асен Емануилов Асенов беше заличен като член на управителния орган на публичното дружество.