Комуникация и медии

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район „Искър“, бул. “Христофор Колумб” № 43, с ЕИК 175187337, на основание чл. 92а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и във връзка с решение на Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД от 02.10.2017 г. за увеличаване на капитала на дружеството при условията на публично предлагане и потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1378 - E от 30.10.2017 г. Проспект за публично предлагане на ценни книжа, с настоящото съобщение уведомява инвеститорите за началото на публичното предлагане на нова емисия в размер на 40 336 250 (четиридесет милиона триста тридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Капиталът на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД се увеличава от 161 345 000 (сто шейсет и един милиона триста четиридесет и пет хиляди) лева на 201 681 250 (двеста и един милиона шестстотин осемдесет и една хиляди двеста и петдесет) лева. Номиналната стойност на една акция е 1 лев. Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 1.30 (един лев и 0.30 ст.) лева. 
Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, който ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери чрез публикуването му на интернет - страниците на емитента ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД – www.eurohold.bg и на упълномощения инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД – www.eurofinance.bg. Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от него, могат да бъдат получени на адреса на управление на емитента - София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 43, тел. (+359 2) 9651 563, факс: (+359 2) 9651 652, e-mail: g_georgieva@eurohold.bg, лице за контакт Галя Георгиева, от 9.30 – 17.00 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане и на адреса на управление на упълномощения инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД -  София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 5, тел.: (+359 2) 980 5657, факс: (+359 2) 981 1496, е-mail: office@eurofinance.bg, лице за контакт: Красимир Киров от 9.30 – 17.00 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане. В съответствие с нормативните изисквания, проспектът ще бъде публикуван и достъпен на интернет-страниците на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg и на “Българска фондова борса (БФБ) – София” АД – www.bse-sofia.bg, от публичните регистри на които може да бъде получена и цялата периодична и друга регулирана информация за емитента на ценните книжа – ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД.
В съответствие с решението на Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, капиталът на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 20 168 125 (двадесет милиона сто шейсет и осем хиляди сто двадесет и пет) броя акции, представляващи 50 (петдесет) процента от предложените акции. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимата граница на заявения за набиране капитал в размер на 40 336 250 (четиридесет милиона триста тридесет и шест хиляди двеста и петдесет) акции.
В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала. След получаване на решението на общото събрание, БФБ-София АД незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на Еврохолд България АД, в резултат на които приобретателите на акции ще имат право да участва в увеличението на капитала. В срок до три работни дни от изтичане на 14 –дневния срок, Централен Депозитар АД открива сметки за права на акционерите въз основа на данните от книгата на акционерите, като всеки един от тях има възможност да придобие такава част от новите акции, която съответства на дела му в капитала на публичното дружество преди увеличението. Срещу всяка една акция от съществуващата емисия от 161 345 000 (сто шейсет и един милиона триста четиридесет и пет хиляди) броя акции се издава 1 (едно) право. Срещу всеки 4 права може да бъде записана 1 нова акция на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД по емисионна стойност от 1.30 лева за акция.
Настоящото съобщение по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД се публикува на интернет страницата на финансово – информационната медия Екстри Нюз /www.x3news.com/, на интернет страницата на Еврохолд България АД /www.eurohold.bg/ и на инвестиционния посредник ЕВРО-ФИНАНС АД /www.eurofinance.bg/, най-малко 7 дни преди началния срок за прехвърляне на правата. По-късната дата от датата на публикуване на интернет страницата на финансово – информационната медия Екстри Нюз /www.x3news.com/ и на интернет – страницата на емитента и на инвестиционния посредник се смята за начало на публичното предлагане. Датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК се смята за начало на публичното предлагане.
Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на Основен пазар на „БФБ-София“ АД, Сегмент за права, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК.
Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от датата на на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на финансово – информационната медия Екстри Нюз /www.x3news.com/, на интернет страницата на Еврохолд България АД /www.eurohold.bg/ и интернет страницата на инвестиционния посредник ЕВРО-ФИНАНС АД /www.eurofinance.bg/. Ако публикациите на интернет страницата на финансово – информационната медия Екстри Нюз /www.x3news.com/, на интернет страницата на Еврохолд България АД /www.eurohold.bg/ и интернет страницата на инвестиционния посредник ЕВРО-ФИНАНС АД /www.eurofinance.bg/ са в различни дни, по - късната дата се приема за дата на публикуване на съобщението.
Срокът за прехвърляне на правата е 14 (четиринадесет) дни. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба се извършва на Основен пазар на „БФБ-София“ АД, Сегмент за права. Лицата подават нареждане за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметките им за права, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник – член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на Централен депозитар АД. Във връзка с периода за сетълмент на сключените на „БФБ – София“ АД сделки – Т+2, последната дата за търговия с правата на борсата е 2 работни дни преди крайния срок за прехвърляне на правата.
Правата могат да се предлагат за продажба от всички лица, които притежават такива, независимо от начина, по който са ги придобили – като акционери в дружеството, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, респ. до оповестената от БФБ-София АД последна възможна дата за сключване на сделки с акции на Еврохолд България АД с цел участие в увеличението на капитала на Дружеството, или впоследствие чрез сделка за покупка на пазара на права в срока за търговия с правата.
Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата. 
На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД чрез инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД, ще предложи за продажба при условията на явен аукцион на „БФБ – София“ АД тези права, срещу които до изтичане на срока за прехвърляне на правата не са записани акции от новата емисия и ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.
Сумите, получени от търговия (продажба) на правата, се превеждат по специална сметка, открита от Централен депозитар АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централен депозитар АД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.
Началната дата за записване на акции съвпада с началната дата за прехвърляне (търговия) на правата. Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.
Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции.
Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, в указания срок, и емисионната стойност на записаните акции е внесена в посочената по-долу набирателна сметка. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Плащането се счита за извършено от момента на заверяване на специалната набирателна сметка в УниКредит Булбанк АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG45UNCR70005523104861, открита на името на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗППЦК, със сума, представляваща емисионната им стойност. 
Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направената вноска е платежният документ (платежното нареждане или вносната бележка) и се получава от обслужващата банка при внасянето, съответно превеждането на вноската, по набирателната сметка на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Публичното предлагане приключва в последния работен ден от срока за записване на новите акции.

Към проспекта - тук