Комуникация и медии

Уведомление относно увеличение на капитала на Еврохолд България АД с права

Във връзка с решение на Управителния съвет на Еврохолд България АД от 21.12.2010 год., публикации в Държавен вестник бр. 20 от 11.03.2011 год. и в. Пари от 18.03.2011 год., относно увеличаване на капитала на Еврохолд България АД (4EH), БФБ-София въвежда за търговия на „Пазар на права” емисия при следните параметри:
- брой акции преди увеличението:62 497 636;
- брой на издадените права: 62 497 636;
- броя акции, предложени за записване: 62 497 636;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/1;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права;
- Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 15 624 409  бр. нови акции;
- присвоен борсов код на издадените права: 4EHR;
- ISIN код на правата: BG4000007113;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 1.00 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 28.03.2011 год.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 07.04.2011 год.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 28.03.2011 год.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 11.04.2011 год.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 18.04.2011 год.;
- начална дата за записване на акциите: 28.03.2011 год.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 04.05.2011 год.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП ЕВРО-ФИНАНС АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ УниКредит Булбанк АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник или към 18.03.2011 год. /петък /;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 16.03.2011 год. /сряда /.

Проспектът за публично предлагане на ценни книжа (емисия акции от увеличение на капитала) можете да намерите тук