Комуникация и медии

Уведомление по чл.112д от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Към края на месец ноември 2011 година, размерът на регистрирания капитал на Еврохолд България АД е в размер на 127 345 000 лева, разпределен в 127 345 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Към края на месец ноември 2011 година, общият брой акции с право на глас от капитала на Еврохолд България АД е 127 345 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Увеличението на капитала на Еврохолд България АД от 108 643 712 лева на 127 345 000 лева е вписано в Търговски регистър с вписване №20111130145858 от 30 ноември 2011 година.