Комуникация и медии

На 21 февруари 2007 г ще се проведе смесен закрит аукцион за продажба на акции от Еврохолд България АД (EUBG)

Публикация от: 15.02.2007

На 21 февруари 2007 г ще се проведе смесен закрит аукцион за продажба на акции от Еврохолд България  АД (EUBG). Аукционът ще се проведе съгласно заявление от ИП Евро - Финанс АД за регистрация на емисия при условията на Приложение № 11 от Правилника на БФБ-София АД и нареждане на директора по Търговия на основание чл.3, ал. 4 от Приложение № 11 и при следните параметри:
Дружество: Еврохолд България АД-София;
ISIN код на емисията: BG1100114062;
Борсов код: EUBG;
Инвестиционен посредник: ИП Евро - Финанс АД;
Борсов посредник: Бойка Ненкова Мирчева  № 10805;
Брой акции, предложени за продажба: 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ броя акции;
Определена пазарна партида за търговия: 1 /една/ акция;
Брой пазарни партиди, предмет на поръчка: 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ броя акции;
Лимитирана цена на една пазарна партида: 2.65 /два лева и шестдесет и пет стотинки/ лв.;
Начална дата на публичното предлагане: 21.02.2007г.;
Крайна дата на публичното предлагане: 21.02.2007г.;
Предлагането ще се осъществи посредством регистрация на листинг “LIST” в системата за търговия на борсата.