Комуникация и медии

На 29/06/2007 г "Еврохолд България" АД проведе редовното си годишно Общо събрание на акционерите

Публикация от: 03.07.2007
На 29/06/2007 г "Еврохолд България" АД проведе редовното си годишно Общо събрание на акционерите, на което бяха взети следните решения:

1.    Общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2006 г.;
2.    Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2006 г.;
3.    Общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2006 г.;
4.    Общото събрание на акционерите одобрява предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2006 г., а именно: чистата печалба от дейността на дружеството през 2006 г. да бъде отнесена за попълване на Фонд “Резервен”;
5.    Общото събрание на акционерите избира „БДО АКЕРО“ ООД, с БУЛСТАТ 831255576, рег. по ф.д. 7838/1998 г. на Софийски градски съд, партиден N:47445 рег. 1, том 517, стр. 158, със седалище и адрес на управление, град София, ул. Хр. Белчев N:18, за експерт-счетоводител с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2007 г. ;
6.    Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на преобразувалото се дружество „Старком холдинг“ АД, за дейността им през 2006 г. до деня на вписване на преобразуването и възникване на новоучреденото дружество „Еврохолд България“ АД;
7.    Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на преобразувалото се дружество „Еврохолд“ АД, за дейността им през 2006 г. до деня на вписване на преобразуването и възникване на новоучреденото дружество „Еврохолд България“ АД;
8.    Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2006 г. ;   
9.    Общото събрание на акционерите изменя устава на „Еврохолд България“ АД, както следва:
    Член 6 от устава се изменя, както следва:
    „Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 62,497,636 (шестдесет и два милиона, четиристотин деветдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и шест) лева.
    (2) Капиталът на дружеството е разпределен в 62,497,636 (шестдесет и два милиона, четиристотин деветдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и шест) акции с номинална стойност 1 (един) лев за една акция”.
Създава се нов §4 от преходните и заключителни разпоредби на устава на „Еврохолд България“ АД, със следното съдържание:
„§4. Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите проведено на 29.06.2007 г., като на основание член 231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.“