Комуникация и медии

На 19 октомври 2007 г Формопласт АД-Кърджали проведе извънредно общо събрание

Публикация от: 22.10.2007
На проведено извънредно ОСА от 19 октомври 2007 год на Формопласт АД-Кърджали /FORM/ са взети следните решения:
- Приема нов устав на дружеството;
- Увеличава капитала на дружеството по реда на чл 246, ал 4 от ТЗ за сметка на фонд "Резервен" с 3 575 440 лева от 223 465 лева на 3 798 905 лева посредством емитирането на 3 575 440 броя нови безналични непривилегировани поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност от по 1 лев. Новоемитираните акции на основание чл. 194, ал. 1 от ТЗ и във връзка чл. 197, ал. 3 от същия закон да се разпределят между акционерите на дружеството, към дата, определена съобразно действащото българско право, съразмерно на участието им в капитала отпреди увеличаването му, като по този начин за всяка 1 притежавана досега акция съответния акционер да получи по 16 нови акции. Разпределението на новите акции да се извърши между акционерите по реда и при условията, предвидени в действащото българско право, като обслужването на увеличението на капитала се извърши с помощта инвестиционния посредник Евро - Финанс АД - гр. София;
- Новоемитираните акции от капитала на Формопласт АД-Кърджали да бъдат свободно търгувани от акционерите на дружеството в съответствие с всички изисквания на действащото българско право
Правото на участие в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 02.11.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 31.10.2007 год.