Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец август 2013 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира над 2% ръст на премийния приход през месец август, който е в размер на 12.3 милиона евро общо спрямо 12 милиона евро за съпоставимия месец на 2012 година.
За първите осем месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 11.2% ръст на премийния приход, достигайки близо 112 милиона евро по предварителни данни спрямо 100.6 милиона евро, реализирани през януари–август 2012 година. Евроинс Румъния отчита ръст от 21% за разглеждания период. С оглед факта, че дружеството не извършваше продажби на гражданска отговорност в рамките на 3 седмици, поради наложена забрана от регулатора, дружеството очаква значително намаление на премийния си приход за текущия месец. Мениджмънтът на компанията взе всички необходими мерки,  така че процесът по възобновяване на продажбите да протече по най–благоприятния за компанията начин. В следващите три  седмици ще бъде направена оценка на темповете на  възстановяването на премийните приходи на дружеството от продажби на полици по гражданска отговорност. На база на този анализ ще може да се направи адекватна прогноза за възможността компанията да възстанови темповете си на растеж и да  постигне заложените в бизнес плана си приходи.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 25% ръст в продажбите с 169  автомобила  през месец август 2013 спрямо реализираните 135 броя през месец август 2012. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализираните 58 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 42 продадени автомобила, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 31 бр., Нисан София (Nissan)  – 20 бр. и Булвария (Opel, Chevrolet) – 18 бр.
За първите осем месеца на 2013 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 1530 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили спрямо 1485 броя за съпоставимия период на 2012 година.

Пълната информация можете да прочетете тук