Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец декември 2016 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 29,3% ръст на премийния си  приход през месец декември  до 31,4 милиона евро спрямо 24,3 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година. За 2016 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 16,1% ръст на премийния приход, който е в размер на 268 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 230,9 милиона евро, реализирани през 2015 година. Евроинс България отчита спад на премийния си приход през 2016 година с 1,6%, което е в резултат на осчетоводените през м. май 2015 г. 11,6 милиона евро от активно презастраховане. Ако елиминираме описания еднократен ефект от презастраховането, то директният бизнес на Евроинс България нараства с 22,8% през 2016 г.  Евроинс Румъния регистрира 21,8% ръст на премиите през 2016 година. Понастоящем, компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През годината целта на мениджмънта беше запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат. За периода август-декември Евроинс Украйна отчита брутен премиен приход в размер на 3,2 милиона евро, акумулиран основно от застраховка Имущество.  Евроинс (ХДИ) Украйна е част от групата на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), след като на 12 август германската TALANX Intertnational прехвърли 99% от акциите на украинското дружество на българската компания. Считано от 30 септември 2016 година, фирменото наименование на компанията е променено на Евроинс Украйна. 

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 65,2% ръст в продажбите с 451  автомобила  през месец декември 2016 спрямо реализираните 273 броя през месец декември 2015. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализираните 220 продажби, следва Стар Моторс (Mazda)  със 74 продажби, Н Ауто София (Nissan)  със 61 продажби, Булвария  (Opel, Chevrolet) – 48 бр. и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) с 48 продадени автомобила. През 2016 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 8,8% ръст с реализираните 3938 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 3621 броя за 2015 година.

За допълнителна иформация, моля, кликнете тук