Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец ноември 2016 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 31,5% ръст на премийния си  приход през месец ноември  до 23,8 милиона евро спрямо 18,1 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година. За първите единадесет месеца на 2016 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 14,5% ръст на премийния приход, който е в размер на 236,6 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 206,6 милиона евро, реализирани през януари-ноември 2015 година. Евроинс България отчита спад на премийния си приход през първите единадесет месеца с 8,2%, което е в резултат на осчетоводените през м. май 2015 г. 11,6 милиона евро от активно презастраховане. Ако елиминираме описания еднократен ефект от презастраховането, то директният бизнес на Евроинс България нараства с 17,3% за първите единадесет месеца на 2016 г.  Евроинс Румъния регистрира 22,1% ръст на премиите за първите единадесет месеца на годината. Понастоящем, компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През настоящата година целта на мениджмънта е запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат. За периода август-ноември Евроинс Украйна отчита брутен премиен приход в размер на 2,9 милиона евро, акумулиран основно от застраховка Имущество.  Евроинс (ХДИ) Украйна е част от групата на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), след като на 12 август германската TALANX Intertnational прехвърли 99% от акциите на украинското дружество на българската компания. Считано от 30 септември 2016 година, фирменото наименование на компанията е променено на Евроинс Украйна.
 
Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 23,1% ръст в продажбите с 368  автомобила  през месец ноември 2016 спрямо реализираните 299 броя през месец ноември 2015. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Булвария  (Opel, Chevrolet) с реализираните 103 продажби, следва Еспас Ауто (Renault, Dacia)  със 102 продажби, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) със 64 продажби, Стар Моторс (Mazda) – 62 бр. и Н Ауто София (Nissan) с 37 продадени автомобила. За първите единадесет месеца на 2016 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 4,1% ръст с реализираните 3485 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 3348 броя за януари-ноември 2015 година.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук