Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец октомври 2016 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 44,7% ръст на премийния си  приход през месец октомври  до 27,3 милиона евро спрямо 18,9 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година. За първите десет месеца на 2016 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 12,9% ръст на премийния приход, който е в размер на 212,8 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 188,5 милиона евро, реализирани през януари-октомври 2015 година. Евроинс България отчита спад на премийния си приход през първите десет месеца с 11,2%, което е в резултат на осчетоводените през м. май 2015 г. 11,6 милиона евро от активно презастраховане. Ако елиминираме описания еднократен ефект от презастраховането, то директният бизнес на Евроинс България нараства с 15,8% за първите десет месеца на 2016 г. Евроинс Румъния регистрира 21,3% ръст на премиите за първите десет месеца на годината. Понастоящем, компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През настоящата година целта на мениджмънта е запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат. За месец октомври Евроинс Украйна отчита брутен премиен приход в размер на 1,9 милиона евро, акумулиран основно от застраховка Имущество.  Евроинс (ХДИ) Украйна е част от групата на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), след като на 12 август германската TALANX Intertnational прехвърли 99% от акциите на украинското дружество на българската компания. Считано от 30 септември 2016 година, фирменото наименование на компанията е променено на Евроинс Украйна. 

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 16,4% ръст в продажбите с 298  автомобила  през месец октомври 2016 спрямо реализираните 256 броя през месец октомври 2015. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 144 продажби, следва Стар Моторс (Mazda) с 51 продажби, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) с 43 продажби, Булвария  (Opel, Chevrolet)– 37 бр. и Нисан София (Nissan)  с 23 продадени автомобила. За първите десет месеца на 2016 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 2,2% ръст с реализираните 3117 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 3049 броя за януари-октомври 2015 година.   

За допълнителна информация, моля, кликнете тук