Комуникация и медии

На заседания на Управителните съвети на Еврохолд България АД и на ЗД Евроинс АД бяха взети следните решения за промени в управителните органи на компаниите:

Публикация от: 06.07.2007

Съставът на  Управителния съвет на Еврохолд България АД се увеличава от три на шест члена  като  нови имена са:


Борислав Фесчиев - притежава дългогодишен опит в областта на сливания и придобивания на международни компании на стойност над 27 милиарда щ.д., както и в управлението на финансови активи във фонда Marco Polo Hedge Fund.Притежава магистърска степен по Международен мениджмънт от Thunderbird, САЩ и магистърска степен по Бизнес администрация от Държавния Университет в щата Аризона, САЩ.  Борислав Фесчиев ще отговаря за дейността по придобиване и продажби на компании, преструктуриране и финансиране на Холдинга.

Йордан Генчев - притежава над  40 години професионален опит  в областта на застраховането и презастраховането. В продължение на шест години е изпълнявал длъжността Изпълнителен Директор на смесено българо – английско презастрахователно брокерско дружество в Лондон. Дългогодишен зам.- председател на БУЛСТРАД, ДЗИ – един от основателите на ЗПД „Витоша”АД.  Заместник - председател на Съвета на Директорите на ЗПД „Витоша”  АД и Главен Изпълнителен  Директор. Йордан Генчев ще консултира мениджърският екип на Еврохолд  България АД при  придобиването на застрахователни компании в региона.

Симеон Петков - Главен изпълнителен директор на ИП Евро-Финанс АД  и член на Съвета на директорите на Българската Асоциация на лицензираните инвестиционни брокери.

В Управителния съвет на ЗД Евроинс АД са извършени следните промени:

Кирил Бошов освен Председател на Управителния съвет поема и поста Главен Изпълнителен Директор.

За заместник –председател на Управителния съвет и  Заместник-главен Изпълнителен Директор е избрана Златолина Мукова. Тя притежава над 10 годишен опит в областта на стопанското управление и финансовия мениджмънт. Кариерата  и включва редица ръководни длъжности в обществения и частен сектор като изпълнителен директор, финансов директор и вътрешен контрольор на частни дружества, заместник-министър на транспорта и съобщенията, отговарящ за финансите, европейската интеграция и структурната реформа, мениджър в Български пост-приватизационен фонд, основан от Европейската банка за възстановяване и развитие. Златолина Мукова е възпитник на транспортния факултет на Техническия Университет в София, притежава магистърска степен по икономика от Университета за Национално и световно стопанство, София и Сертифицирана диплома по счетоводство и финанси от Асоциацията на експерт – счетоводителите, Великобритания

Антон Пиронски е избран за член на УС и Изпълнителен директор на дружеството. Антон Пиронски притежава магистърска степен по „Приложна математика” от ВМЕИ, гр.София. Кариерата му включва над 16 години професионален опит в застраховането. В ЗД”Евроинс” АД работи от основаването на Компанията като е изпълнявал различни ръководни длъжности като: Директор “Автомобилно застраховане, Ръководител  “Вътрешен контрол”, Заместник - Изпълнителен Директор.

Мястото на досегашния председател на Надзорния съвет на застрахователното дружество Асен Христов, се заема от Виолета Даракова, изпълнителен директор на ЗД „Евроинс” АД от неговото основаване. Асен Христов ще продължи да изпълнява функциите си на Председател на Надзорния съвет на Еврохолд България АД.