Комуникация и медии

СГС вписа увеличенията на капитала на ЕвроХолд България АД и Евро-Финанс АД

Публикация от: 27.06.2007
СГС вписа в Регистъра за търговските дружества увеличението на капитала на ЕвроХолд България АД от 50 002 586 лева на 62 497 636 лева, чрез издаване на нови 12 495 050 поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев.

С решение №24 от 26.06.2007г. СГС вписа в Регистъра за търговските дружества увеличението на капитала на Евро-Финанс АД от 2 100 000 лева на 14 100 000 лева чрез издаването на 12 000 000 обинковени, поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев всяка.

Увеличението на капитала на инвестиционния посредник Евро Финанс е във връзка с намерението на компанията до края на настоящата година да подаде заявления пред БНБ за получване на лиценз за извършване на банкова дейност.

През м. юни 2007 г. бе увеличен и основният капитал на ЕвроЛийз Ауто АД от 1 500 000 лева на 4 500 000 лева чрез издаването на нова емисия акции.