Комуникация и медии

Силен ръст на основния бизнес на „Еврохолд“ за деветмесечието на 2017 г.

Fitch присъди „BB-“ рейтинг за финансова стабилност на „Евроинс Румъния“

Основният бизнес на една от големите български публични компании - „Еврохолд България“ АД, расте силно през деветмесечието на 2017 г. след значителен ръст на приходите и оперативните печалби и на трите стратегически бизнес линии на холдинга - застраховане, продажба на автомобили и лизинг, показва публикуваният консолидиран отчет на дружеството за периода.  

През януари-септември 2017 г. „Еврохолд България“ АД увеличава консолидираните си оперативни приходи с 18% спрямо същия период на предходната година до над 880 млн. лв. Основен принос има застрахователният бизнес на групата в региона на Източна Европа, обединен в подхолдинга „Евроинс Иншурънс Груп“ АД (ЕИГ). Приходите от застрахователна дейност на холдинга нарастват с 21% за година до близо 715 млн. лв, а оперативната печалба на застрахователния холдинг се удвоява до 27.3 млн. лв. Автомобилният и лизинговият бизнес на „Еврохолд България“ АД, опериращи съответно под бранда „Авто Юнион“ АД и „Евролийз Груп“ ЕАД, също повишават продажбите си с двуцифрени темпове и реализират ръст на оперативната си печалба (в таблицата по-долу).  
 
Същевременно на 30 октомври 2017 г. международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings присъди „BB-“ рейтинг за финансова стабилност (Insurer Financial Strength Rating - IFSR) на „Евроинс Румъния“, което е най-голямото и значимо дружество в застрахователния бизнес на „Еврохолд България“ АД. Перспективата по рейтинга беше оценена като стабилна. Агенцията присъди също така “B” дългосрочен кредитен рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) на „Еврохолд България“ АД, отново със стабилна перспектива, както и 'B'/'RR4' кредитен рейтинг на програмата на компанията за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) в размер до 200 млн. евро. 
 
Също така на 30 октомври Комисията за финансов надзор одобри и проспекта на „Еврохолд България“ АД за увеличение на капитала на холдинга с над 40 млн. лв. до близо 202 млн. лв. чрез емитирането на същия брой нови акции (40 336 250), всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна - 1.3 лв.
    
Кирил Бошов, председател на УС на „Еврохолд България“ АД, коментира: „Получихме първата си оценка от една от трите водещи рейтингови агенции в света, което е част от стремежа на компанията да следва най-добрите корпоративни практики и принципи за добро корпоративно управление. С присъдения рейтинг инвеститорите имат на разположение още една гледна точка и оценка за управлението на бизнеса на холдинга. По отношение на постигнатите финансови резултати запазваме тенденцията на стабилен ръст на приходите и печалбите на трите основни бизнес линии на холдинга и през третото тримесечие. Продължаваме да подобряваме и рентабилността на основния ни бизнес.“ 

Консолидирани резултати на „Евроход България“ за януари-септември 2017 г.

 

Приходи

Оперативна печалба (EBITDA)

Нетна печалба

Сектори

30.9.2017

30.9.2016

Промяна

30.9.2017

30.9.2016

Промяна

30.9.2017

30.9.2016

Промяна

 

хил. лв.

хил. лв.

%

хил. лв.

хил. лв.

%

хил. лв.

хил. лв.

%

Застраховане

   714 885

   592 383

21%

     27 306

     13 398

104%

     24 454

     10 178

140%

Автомобили

   140 900

   115 621

22%

       4 224

       3 307

28%

          (43)

        (194)

-78%

Лизинг

     18 558

     15 763

18%

       3 276

       2 096

56%

           81

           85

-5%

Финансово-инвестиционна

       4 568

       8 624

-47%

         621

         233

167%

         576

         194

197%

Общо дъщерни дружества

  878 911

  732 391

20%

    35 427

    19 034

86%

    25 068

    10 263

144%

Дружеството-майка

       1 178

     15 979

-93%

         924

     14 288

-94%

   (12 529)

       7 218

-274%

Общо без елиминации:

  880 089

  748 370

18%

    36 351

    33 322

9%

    12 539

    17 481

-28%

Вътрешно-групови елиминации

   (12 529)

     (7 655)

64%

     (2 621)

       (756)

247%

       (539)

       (245)

120%

Общо

  867 560

  740 715

17%

    33 730

    32 566

4%

    12 000