Комуникация и медии

Годишно общо събрание на акционерите на Еврохолд България

Еврохолд България АД ще проведе годишното си общо събрание на акционерите на 27 юни 2008 г. (петък) от 11 ч. в Гранд хотел София, зала Триадица.

Покана с информация относно дневния ред и материалите за провеждане на събранието ще бъдат публикувани в Търговския регистър, БФБ, КФН и в централен ежедневник в законоустановения срок.