Комуникация и медии

Съветът на директорите на БФБ-София АД регистрира Евролийз Ауто АД на Неофициален пазар на облигации

Публикация от: 14.03.2007

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 09/14 март 2007 год, е взето следното решение: На основание чл 5, ал 3, т 3, във връзка с чл 154 и чл 60 от Правилника на Борсата, регистрира на “Неофициален пазар на облигации”, на БФБ-София АД, следната емисия облигации.

- Емитент: Евролийз Ауто АД;
- ISIN код на емисията: BG2100025068;
- Размер на емисията: 3 000 000 Евро ;
- Брой облигации: 3000 броя;
- Номинална стойност на една облигация: 1000 Евро;
- Валута на издаване: Евро ;
- Пазарната партида: един лот = 1 бр. облигации;
- Цената на въвежданите поръчки е в Евро;
- Паричния сетълмент по сделката се извършва в български лева, по обменния курс на БНБ към датата на сключване на сделката.
- Вид облигации: Обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени;
- На емисията се присвоява борсов код: BELA;
- Дата на въвеждане за търговия: 16.03.2007 год. /петък/;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
- Емисията е първа по ред издадена от емитента;
- Годишен лихвен процент: 6-м. Euribor + 3.50%, но не по-малко то 6.50% годишно;
- Дата на сключване: 07.07.2006 год.;
- Дата на падеж: 07.07.2011 год.
Погасяване на заема: чрез амортизиране;
Начин на амортизация: Погасяването на главницата ще бъде извършено на осем равни части, заедно с последните осем лихвени плащания;