Комуникация и медии

УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО

На 18 декември 2017 година приключи успешно подписката за записване на акции от публичното предлагане на Еврохолд България АД.

Сумата, получена от записаните и напълно заплатени акции, е в размер на 47 034 780 лева, което представлява 89.7% от предложените нови акции за записване, при минимален праг за успех на емисията от 50%. 

Общо капиталът на компанията е увеличен от 161 345 000 на 197 525 600 лева. Увеличението на капитала е вписано в Търговски регистър на 22 декември 2017 година. Предстои регистрация в Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и допускане на новите акции до търговия на БФБ-София.