Комуникация и медии

Търговският регистър вписа промени в Евроинс – Здравно осигуряване

На 20.02.2009 година в Търговския регистър бяха вписани промени в правната форма, представителството и начина на управление на ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ.
 
Дружеството:
 
1. Вече е еднолично акционерно дружество с едноличен собственик "ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД и с фирма „ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ”ЕАД;

2. Представлява се от Калин Орлинов Костов, в качеството му на Изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството;

3. Променена е системата на управление на дружеството от двустепенна в едностепенна, като членове на новоизбрания Съвет на директорите са: Калин Орлинов Костов - Изпълнителен член, Кирил Иванов Бошов - Председател на Съвета на директорите и Йоанна Цветанова Христова - Зам. Председател на Съвета на директорите. Освободени са всички стари членове на НС и УС на дружеството;

4. Приет е нов устав, отразяващ настъпилите промени в начина на управление на дружеството.

Запазени са досегашните предмет на дейност и адрес на управление.