Комуникация и медии

Дружествата от Euroins Insurance Group отчитат 77% ръст на нетната си печалба за 2007 г.

Публикация от: 08.02.2008
Съгласно предварителния си финансов отчет за 2007 г  дружествата от дъщерния на Еврохолд България застрахователен подхолдинг - Euroins Insurance Group (EIG) ЗД Евроинс АД, Евроинс Румъния и ЗОК Св. Николай Чудотворец са реализирали премиен приход в размер на 121 милиона лева, спрямо 91,3 милиона лева за 2006 г. Ръстът по този показател е 32.6 %.

Дъщерният застрахователен подхолдинг на Еврохолд България отчита ръст от над 77% на нетната си печалба за 2007 г., която е в размер на 5.5 милиона лева спрямо 3 милиона лева за 2006 г.

Административните разходи са в размер на 28.3 млн. лв и нарастват с едва 16.2%.

Брутната сума на изплатените обезщетения за 2007г. възлиза на 46.3 милиона лева спрямо 28.4 млн.лв за 2006 г. Съотношението между изплатените обезщетения и реализирания премиен приход от компаниите в групата към края за 2007 г е в размер на 38,2%.

За 2007 г. Евроинс Румъния отчита 42.4% ръст на премийния си приход, който достига 54.4 милиона лева спрямо реализираните 38.2 милиона лева през 2006 г. Делът на административните разходи в премийния приход намалява с 33.7%, което е една от основните причини компанията да излезе на печалба в размер на 141 хиляди лева спрямо загуба от 991 хиляди лева за 2006 г. Брутната сума на изплатените обезщетения съгласно предварителния финансов отчет за 2007 г. е в размер на 25.2 милиона лева.

Застрахователните резерви на дружеството нарастват от 13.4 милиона лева на 20.6 милиона лева или ръст от 54.2%. Собственият капитал на Евроинс Румъния към края на 2007 г. се увеличава над 3 пъти в сравнение с началото на годината - от 4 милиона лева на 13.3 милиона лева.

През 2007 г. ЗД Евроинс АД и Евроинс Румъния са обслужили над 620 000 клиента.

ЗОК Св. Николай Чудотворец е реализирал ръст на премийния си приход за 2007 г. от над 86% или 683 хиляди лева спрямо 367 хиляди лева за 2006 г. Делът на административните разходи в премийния приход на дружеството намалява с 11.2%. Собственият капитал на компанията към края на 2007 г. нараства над 3 пъти - от 0.688 милиона лева за предходния отчетен период на 2.084 милиона лева. Здравноосигурителните резерви са в размер на 336 хиляди лева спрямо 176 хиляди лева за 2006 г.

ЗОК Св. Николай Чудотворец отчита и двукратно нарастване на броя осигурени лица, които към края на 2007 г са над 6 500 спрямо 3 200 за 2006 г.

В края на 2007 г. Еврохолд България извърши преструктуриране на застрахователното си направление като създаде 100% дъщерен подхолдинг – Euroins Insurance Group (EIG) в който са включени ЗД Евроинс АД , Euroins Romania и ЗОК. Св. Николай Чудотворец