Комуникация и медии

Еврохолд България с приходи от 428 милиона лева

427.6 милиона лева са консолидираните приходи на Еврохолд България за  2009 година спрямо 412.3 милиона лева за предходната година. Реализираният резултат е печалба за Групата в размер на 1.6 милиона лева.  Собственият консолидиран капитал на Еврохолд за 2009 година е в размер на 227.1 милиона лева спрямо 188.4 милиона лева за 2008 година, което е ръст от 20.5%. Текущите пасиви на Групата за отчетния период намаляват съществено като към края на 2009 г достигат 51.9 милиона лева спрямо 155.7 милиона за предходната 2008 г.

И трите подхолдинга на Групата отбелязват съществено подобрение на резултатите си.

Евроинс Иншурънс Груп (EIG) отчита приходи от застрахователни премии в размер на 220.8 милиона лева спрямо 186.8 милиона лева за предходната година. Реализираният ръст е в размер на 18.2%. За 2009 година EIG реализира загуба в размер на 5.1 милиона лева спрямо загуба в размер на 21.7 милиона за 2008 година. Намалението на загубата спрямо предходния период е над 4 пъти.

Авто Юнион Груп реализира приходи от продажби за 2009 година в размер на 97.8 милиона лева спрямо 90 милиона лева за предходната година. Постигнатият финансов резултат е печалба в размер на 2.6 милиона лева спрямо 1.8 милиона лева за 2008 година.
Към 31 декември 2009 лизинговият подхолдинг Евролийз Груп отбелязва 25% ръст на приходите в размер на над 20 милиона лева спрямо 15 милиона за 2008 година. Компанията реализира нетна печалба за периода в размер на 2.9 милиона лева спрямо 0.6 милиона лева за 2008 година.

Компаниите от производствения сектор реализират приходи в размер на 22 милиона лева спрямо 21 милиона лева за 2008 година. Нетната печалба на производствените компании е 0.5 милиона лева спрямо 0.6 милиона лева за 2008 година.

Реализираният финансов резултат от дейността на компанията-майка за 2009 година на индивидуална база е печалба в размер на 2 милиона лева.