Комуникация и медии

Дебютът на Еврохолд България на Варшавската фондова борса е на 15 декември

В края на месец септември 2011 година, съгласно решение на Управителния съвет, Еврохолд България АД влезе в процедура по осъществяване на двойно листване на акциите на дружеството посредством заявяване за допускане до търговия на Варшавската фондова борса на всички съществуващи 108 643 712 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции от регистрирания капитал на Еврохолд България АД.

С решение от 29 ноември 2011 година Варшавската фондова борса регистрира акциите на Еврохолд България АД за търговия на сегмент Главен пазар на акции (The Main List). Това е последният етап от процедурата по осъществяване на двойно листване.

Първият ден за търговия с акциите на Еврохолд България АД на Варшавската фондова борса ще бъде на 15 декември 2011 година. Дебютът ще бъде отбелязан с традиционна за борсата официална встъпителна церемония.

Присвоеният код на емисията акции на Еврохолд България АД във Варшава е EHG.