Комуникация и медии

Увеличението на капитала на Еврохолд България АД приключи успешно

Днес, 4 май 2011, приключи успешно подписката за записване на акции от публичното предлагане на Еврохолд България АД.

По предварителни данни са внесени 46 146 076 милиона лева, което представлява 73.84% от предложените права, при минимален праг за успех на емисията от 25%.

Общо капиталът на компанията ще бъде увеличен от 62 497 636 на 108 643 712 милиона лева. Предстои регистриране на увеличението в Търговски регистър, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и регистриране на новите акции за търговия на БФБ-София.