Комуникация и медии

„Централен Депозитар” АД регистрира новоемитираните акции от увеличението на капитала на Евроинс

На 10.02.2009 година „Централен Депозитар” АД регистрира записаните нови акции при увеличението на капитала на „ЗД Евроинс” АД.  Към настоящия момент капиталът на дружеството възлиза на 11 753 556 лева.

Мажоритарният акционер „Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД записа 70.14% от цялата емисия чрез парична вноска в размер на 7 014 168 лева. В резултат делът на „Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД в капитала на „ЗД Евроинс” АД нарасна до 74.61%.

Като следствие от увеличението на дела на Евроинс Иншурънс Груп в капитала на Евроинс, нараства и косвеното участие на Еврохолд България в капитала на застрахователното дружество. Към днешна дата „Еврохолд България”АД притежава 8 987 597 акции, съответстващи на 76.47% от гласовете в общото събрание на акционерите или увеличение с 4.13% спрямо досегашните 72.34%.