Комуникация и медии

Търговският регистър вписа увеличението на капитала на Евроинс

На 4 февруари 2009 г. Търговският регистър вписа увеличението на капитала на “ЗД Евроинс”АД. Капиталът на дружеството бе увеличен до 11 753 556 лева чрез парична вноска.

Мажоритарният акционер “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД изпълни предварително обявените си намерения като записа 1 753 542 акции от увеличението на капитала чрез парична вноска в размер на 7 014 168 лева, съответстваща на 70,14% от цялата емисия. В резултат делът на “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД в капитала на “ЗД Евроинс”АД нарасна до 74.61 %.

Увеличението на капитала ще допринесе за повишаване на общата капиталова адекватност на “ЗД Евроинс”АД с оглед планираното увеличение на премийния приход от застраховане и презастраховане, както и за обезпечаване в по – висока степен на покритие на застрахователните резерви.