Комуникация и медии

Търговският регистър вписа увеличението на капитала на „Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД

На 10 август 2008 г. Търговският регистър вписа увеличението на капитала на „Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД. Капиталът  на дружеството бе увеличен до 239 462 800 лв. с парична вноска в размер на  48 181 800 лв.

Вписани са и следните промени в Съвета на директорите :

За нов председател на Съвета на директорите на "Евроинс Иншурънс Груп" ЕАД бе избран Кирил Бошов, досегашен изпълнителен директор на Дружеството. За нов изпълнителен директор на "Евроинс Иншурънс Груп" ЕАД бе избрана Златолина Мукова. От длъжността Председател на Съвета на директорите бе освободен Велислав Христов, който остава член на Съвета на директорите.

Търговският регистър вписа и следните промени в Управителния съвет на „Застрахователно дружество Евроинс” АД:

Кирил Бошов бе освободен като член и председател на Управителния съвет на „Застрахователно дружество Евроинс”АД. За нов председател на Управителния съвет на дружеството бе избрана Златолина Мукова, досегашен заместник  главен изпълнителен директор на дружеството. За нов изпълнителен директор на „Застрахователно дружество Евроинс”АД бе избрана Йоанна Христова – понастоящем изпълнителен директор на „Евроинс – здравно осигуряване” АД. На нейно място за изпълнителен директор на „Евроинс – здравно осигуряване” АД ще бъде предложен Калин Костов, досегашен Директор „Продажби” в дружеството, след одобрение от КФН.