Комуникация и медии

КФН потвърди проспекта на Авто Юнион Груп за облигационна емисия на стойност 7,5 млн. евро

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от Авто Юнион Груп ЕАД.

Авто Юнион Груп (предишно наименование фирмено наименование - Еврохолд Аутомотив Груп) е холдинговото дружество в структурата на Еврохолд България, което се занимава с придобиване, управление и развитие на дружества, опериращи на автомобилния пазар – продажба на нови и употребявани автомобили, резервни части, консумативи, лизинг и др.

Емисията е в размер на 7 500 000 евро, разпределени в 7 500 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана лихва 9,5% на годишна база и 6-месечен период на лихвено плащане.

Срокът на облигационния заем е 60 месеца, считано от 14 април 2009 година, а падежът е на 14 април 2014 г.